Debatteren

De Wikipedia geeft een goede inleiding op discussies en debatten:

Discussie

Een discussie is een vorm van bespreking, zoals een gesprek of andere vorm van communicatie, tussen twee of meer partijen over een bepaald onderwerp, waarbij de partijen elkaar van een bepaald standpunt proberen te overtuigen. Met behulp van argumenten proberen de partijen elkaar te overtuigen om uiteindelijk tot een conclusie te komen waar alle partijen het mee eens zijn. Een partij kan dus van mening veranderen tijdens een discussie en zich tevreden stellen met een alternatieve (tussen)oplossing, mits hier argumenten voor zijn gegeven. Dit in tegenstelling tot een debat, waarbij de partijen niet van hun mening wijken.

Een discussie verschilt van een overleg in dat tijdens een overleg ook louter informatieve mededelingen gedaan kunnen worden. Doorgaans liggen de meningen ook dichter bij elkaar. Is dit niet zo, dan kan er een discussie voortvloeien uit een overleg.

Een discussie hoeft niet ‘real-time’ plaats te vinden, maar kan ook bijvoorbeeld schriftelijk of, wat tegenwoordig veel gedaan wordt, digitaal op een forum worden gevoerd.

Om een discussie goed te laten verlopen is het nodig dat alle partijen openstaan voor de ideeën van de andere partijen en dat de mening van de partij onderbouwd wordt met argumenten (een mededeling als “ik vind het een slecht plan” zonder onderbouwing helpt een discussie zodoende niet). Verder is het in een discussie belangrijk dat men professioneel blijft en een idee niet louter afkeurt op grond van het feit dat men zelf gelijk wil krijgen of omdat het idee van een bepaalde persoon afkomstig is. Wanneer een onderwerp erg gevoelig ligt en men een discussie te zeer persoonlijk aantrekt, of wanneer er persoonlijke opmerkingen gemaakt worden, zegt men wel dat de discussie uit de hand loopt. De discussie gaat dan over in een woordenwisseling of – vaak in het verlengde hiervan – in ruzie.

Om te voorkomen dat een discussie uit de hand loopt – of om bij het onderwerp te blijven, is er vaak een discussieleider bewust of onbewust aangesteld. Tijdens een vergadering is dit bijvoorbeeld de voorzitter, op een forum is dit de moderator.

Debat

Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden. Kenmerkende elementen van het debat zijn: de stelling, het bestaan van een voor- en tegenstander van die stelling, een vooraf vastgesteld spreekregime (waarin zaken als spreekvolgorde, spreektijden en dergelijke worden vastgelegd) en een derde, beoogd onafhankelijke partij die beslist wie het betreffende debat gewonnen heeft. Die derde partij kan een professionele jury zijn of een publieksjury.

Er zijn verschillende soorten van debat. Een redelijk bekende vorm is het zogenoemde ‘Lagerhuis’ -debat, vernoemd naar het Britse House of Commons. Een debatprogramma van de VARA met dezelfde naam (“Het Lagerhuis”) en vorm is een tijdlang op de televisie te zien geweest.
Een andere vorm is het triasdebat, waarbij er drie partijen zijn: een partij van voorstanders, een partij van tegenstanders en een partij met een jurerende functie.

Politieke debatten zijn gerelateerd aan deze formele debatvormen. Zo kennen parlementen, provinciale staten of gemeenteraden geen vaste rolverdeling, maar wordt er wel gebruik gemaakt van vaste debattrucs. Met name in de Angelsaksische wereld is het debat erg in zwang. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld wordt daar in het onderwijs aandacht aan besteed. Tevens zijn er grote toernooien en kampioenschappen.

Ook in Nederland wordt debatteren als sport beoefend. De meest gebruikte vormen zijn Amerikaans Parlementair en Brits Parlementair. In beide vormen zitten teams van twee personen. In Amerikaans Parlementair zitten er echter twee teams in één debat, in Brits Parlementair zitten er vier teams in één debat. Het Nederlands Kampioenschap wordt in de vorm Amerikaans Parlementair gehouden. Daarnaast is er ook nog een Nederlands Kampioenschap Eloquentia, waar sprekers één-tegen-één tegen elkaar uitkomen.

Techniek

Vaak krijgen wij vragen over wat er allemaal qua infrastructuur nodig is voor een Lagerhuis of Cambridge debat. Hieronder staan de belangrijkste voorzieningen:

* Een ruime, liefst U-vormige, lagerhuisopstelling met stoelen. Afhankelijk van de verwachte opkomst twee of twee x twee rijen parallel. Eén gesloten einde (gesloten om doorloop tegen te gaan) voor de display met de stellingen. Eén open einde voor de in en uitloop. Bij twee rijen 1,5 meter afstand tussen de stoelen. Dit daar mensen vaak op het laatst komen binnenlopen en dat gaat niet goed als iedereen steeds moet opstaan. In het middelgedeelte minimaal 3 á 4 meter tussen de stoelen om elkaar allemaal te kunnen zien en voor de debatleiding om met de microfoons te kunnen rondlopen;

* Op de (gesloten) kop een boven ooghoogte opgestelde grote TV met aangesloten werkende laptop voor de stellingen & toelichting (desnoods als alternatief een pc + beamer + scherm of desnoods een grote flip-over met lege vellen papier en dikke viltstiften);

* Een aangesloten, bedienbare en werkende zware geluidsinstallatie (minimaal 2000W, met op de vier hoekpunten van de lagerhuisopstelling vier luidsprekerboxen op statief (2m hoogte) en minimaal 3 werkende draadloze microfoons. Zeker bij wat rumoerige omgevingen is een zware geluidsinstallatie met meerdere boxen cruciaal. In een kleine afgesloten zaal kan uiteraard met een veel kleinere geluidsinstallatie worden volstaan. De microfoons blijven echter essentieel daar hiermede het debat gemodereerd wordt.

Drogredenen

Argumentatie is een integraal en essentieel onderdeel van het debat. Drogredenen (schijnreden of sofismen) zijn onjuiste argumentaties. Argumentaties waar de conclusie niet noodzakelijk volgt uit de premissen. Drogredenen klinken vaak heel aannemelijk en komen regelmatig in de politiek en het debat voor. Er zijn tientallen bekende en onbekende soorten van drogredenen. Het gebruik van drogredenen wordt soms tot een grote kunst verheven. Het herkennen en weerleggen van drogredenen is dan ook cruciaal in zowel het debat als in de politiek.

Een inleidend artikel over drogredenen vindt u bij de Wikipedia.